Jak resort zdrowia walczy z "mafią lekową"?

Jak resort zdrowia walczy z "mafią lekową"?

Opublikowany

Tomasz Kostuś (poseł PO) wystosował interpelację do ministra zdrowia w sprawie walki z tzw. "mafią lekową".

Poniżej publikujemy jej treść:

"Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie kompleksowej  informacji podległego Panu Resortu nt. działań dotyczących walki z tzw.  mafią lekową. Prawo farmaceutyczne penalizuje podejmowanie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego  zezwolenia. Ustawa w żadnym miejscu nie definiuje jednak pojęcia obrotu.  Z powodu zaistniałej sytuacji kolejne postępowania w sprawie  zabronionego prawem wywozu leków deficytowych z Polski zostają umorzone  przez Prokuratury. Co więcej ustalenia śledczych nabierają coraz  bardziej kuriozalnego wydźwięku, okazuje się bowiem, że przestępcą jest  ten, kto dopiero zaczyna wywóz. Jeśli ktoś już uczynił z niego intratny  biznes, postępowanie karne mu nie grozi. Co najwyżej zapłaci on karę  administracyjną, stanowiącą namiastkę dochodów z tytułu prowadzenia tego  procederu.

Kwestia nielegalnego, i jak się okazuje również niekontrolowanego wywozu  leków poza granice naszego kraju, winna być przedmiotem pilnych działań  Pana Ministra. Według najnowszych szacunków wartość nielegalnie  wywożonych leków przekracza miliard złotych rocznie. Ponadto, w związku z  trwającym procederem w Polsce, dziś występuje problem z zakupem 185  medykamentów.

W związku z powyższym wzywam Pana Ministra do wnikliwej analizy  przedmiotowej sprawy oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu ograniczenie tego niechlubnego procederu, jednocześnie proszę o pilne  udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakimi danymi nt. nielegalnego wywozu leków poza  granice Polski dysponuje Pan Minister i podległy Panu Resort? Jaka jest  skala tego zjawiska? Jak często Pan Minister jest informowany o tego  typu zdarzeniach?  

2. Jakie działania podjęły podległe Panu służby w latach  2016-2017, by ograniczyć występowanie zjawiska nielegalnego handlu  lekami i produktami medycznymi? Jak Pan Minister ocenia skuteczność tych  działań?  

3. Jakie rozwiązania prawne planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia by skutecznie walczyć z tzw. mafią lekową?  

4. Czy Pan Minister będzie wnioskował o zaostrzenie  przepisów karnych w taki sposób, by Prokuratury nie musiały umarzać  postępowań prowadzonych w związku z tym procederem?"
Źródło: sejm.gov.pl - kliknij tutaj.

Udostępnij

Sieć przegrała z samorządem

Naczelny Sąd Administracyjny po niemal dwóch latach od wydania wyroku przez sąd niższej instancji przyznał samorządowi aptekarskiemu prawo do opiniowania decyzji wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Choć sprawa wydawać się może błaha, to jednak ma ogromne znaczenie, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając dwa lata temu swój wyrok w tej samej sprawie,w uzasadnieniu napisał jednoznacznie, że celem nadrzędnym wprowadzenia przepisów antykoncentracyjnych do Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego.